תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש לאתר barakyanko.com
barakyanko.com

1. מבוא

1.1 אתר האינטרנט http://www.barakyanko.com (להלן: האתר) הנו אתר תוכן גולשים במסגרתו יכולים הגולשים להתייעץ עם גולשים אחרים, באנונימיות מוחלטת וללא הרשמה. האתר מאפשר לדון, להתייעץ ולמצוא מידע בנושאים כמו אהבה וזוגיות, משפחה והורות, מתבגרים, יחסים בין חברים, צבא וגיוס, סקס ועוד (להלן: שירותי האתר).

1.2 הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם (להלן: בעלי האתר) ובין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: הגולש) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3 גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינכם מסכימים לאמור בו הנכם מתבקשים לחדול מגלישה ומשימוש בשירותי האתר.

1.4 המבוא להסכם זה הוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים והתנאים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או לשימוש בשירותי האתר. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי טאבלט למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.5 האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2. תנאי שימוש

2.1 הגולש רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן ולמטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתנו המפורשת, מראש ובכתב. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

2.2 הגולש מצהיר כי הינו בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3 הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.3.1 להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישו

2.3.2 מניפולציה בכתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים אלו אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

2.3.3 העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.3.4 ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.4.1 למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

2.4.2 להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

3.1 שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

3.2 באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

3.3 באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט.

4. העדר אחריות למידע- המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר, בעלי האתר, מנהליו ועובדיו. אין ערובה כי אלו בעלי הכשרה או הסמכה רלוונטים ובפרט לעסוק בטיפול או בייעוץ נפשי על פי דין. על כן אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו, בין היתר בעזרת איש מקצוע רלוונטי.

5. הגבלת אחריות לנזקים- בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם, אינם נושאים בכל אחריות לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים חיצוניים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

6. העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

6.1 פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.

6.2 חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם. גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

6.3 יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

7. העדר אחריות לפעולות גולשים

7.1 במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף ‏8 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: תוכן גולשים).

7.2 מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר.

7.3 במסגרת שירותי האתר יתכן וחלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

7.4 מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו או לתכניו.

7.5 מבלי לפגוע באמור בסעיף ‏7.4, אם לאדם יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר. בעלי האתר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

7.6 האתר מעודד קיומם של דיונים ערים ופוריים בין כלל משתמשי האתר מטריית חופש הביטוי. בעלי האתר פועלים לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ובכדי למנוע ניצול לרעה בחופש הביטוי על יד מי מהגולשים. בתוך כך, רשאים בעלי האתר לבדוק את תוכן גולשים טרם פרסומו. בדיקה כזו תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר בין היתר על מנת למנוע או להסיר פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי. עם זאת האתר ובעליו אינם נושאים בכל אחריות לתוכן גולשים. האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת בעלי האתר או עמדתם ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

8. העלאת תוכן גולשים

8.1 הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, לאיים על מי מגולשי האתר או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע או דברי נאצה.

8.2 הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר עלול להוביל לפגיעה, או שיש בו כדי לפגוע, בגופו, זכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור (לרבות תוכן אשר יכול להוות "טריגר"), תוכן אשר יש בו כדי לזהות משתמש אחר באתר בניגוד לרצונו או לא כדין, או תוכן פרסומי או מטעה.

8.3 בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף ‏2.4 להסכם זה.

8.4 בהעלאת תוכן גולשים אשר זכות היוצרים בו נתונה לגולש, הגולש מסכים לסעיפים הבאים:

8.4.1 הגולש מעביר לבעלי האתר את מלוא זכות היוצרים הכלכלית בתוכן.

8.4.2 הגולש מוותר ומוחל, לכולי עלמא, לרבות לבעלי האתר, על זכות היוצרים המוסרית בתוכן.

8.5 באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת צ'אטים, תגובות ועצות, שאלות ושירותים אחרים המאפשרים לגולש להזין תכנים משל עצמו. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למוסר התכנים זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. פרסום כל תוכן שהוא באתר כפוף לשיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר.

8.6 משלוח תכנים לאתר מהווה אישור והצהרה כי התוכן שכלול בהם נכון ומדויק, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן שנשלח לאתר הן בבעלותו של השולח או שנשלח בהרשאת בעל הזכויות. מובהר כי במשלוח תכנים הגולש מקנה לאתר הרשאה עולמי ללא מגבלת זמן וללא תמורה לעשות שימוש בתכנים הללו. בתוך כך הגולש מאשר לאתר לפרסם את התכנים שנשלחו בכל מקום וזמן ולעשות בהם כל שימוש, לרבות העברה לצד ג', הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

9. הודעה על תוכן מפר – בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל. גולש אשר נתקל בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או כל דין רלוונטי אחר מתבקש ליידע את הנהלת האתר בדוא"ל לכתובת barak150@gmail.com תוך ציון התוכן המפר ומהות ההפרה.

10. זכויות בקניין רוחני

10.1 אתר זה כולל תכנים מקוריים (לרבות עיצוב האתר, קוד המקור, תכני האתר ואלמנטים שונים בו), אשר barakyanko.com היא בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הוא בעל ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.

10.2 השימוש באתר אינו מקנה למשתמשת כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני או של צדדים שלישיים.

10.3 אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד barakyanko.com . חל איסור על כל שימוש בתכנים באתר ובסימני מסחר המופיעים באתר או בלוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב.

10.4 סימן המסחר "barakyanko.com" משמש את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.

10.5 יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

11. שינוי תנאים

11.1 בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

11.1.1 לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.

11.1.2 אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף.

11.1.3 באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

11.1.4 בסעיף זה, "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

12. הצעות והערות בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'. בכל מקרה לא תשולם כל תמורה עבור הערות או הצעות אלו.

13. תכנים מסחריים:

13.1 האתר כולל תכנים מסחריים, כדוגמת פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או בוידאו.

13.2 האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם מרכישתם, משימוש בהם או מההסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד האתר לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.

13.3 כל עסקה, על תנאיה, שתיעשה בהמשך לתוכן מסחרי המפורסם באתר, תידון ותסוכם ישרות בין הגולש למפרסם. האתר איננו צד לכל עסקה כזו, ולא יישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומים באתר או יקושרו לפרסומים אלו.

13.4 האתר אינו מתחייב, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. בעלי האתר לא יכולים לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו לתכנים המתפרסמים באתר ועל ידי מי. האתר אינו אחראי כלפי הגולש או כל אדם אחר בדבר תגובות אלו.

14. הפרת התקנון ותנאי השימוש

14.1 הגולש מתחייב לשפות את האתר, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו לו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר, בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.

14.2 הגולש יפצה וישפה את האתר, מי מטעמו או את צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר או למי מטעמו על-ידי הגולש כתוצאה מאי קיום הוראות התקנון ותנאי השימוש.

14.3 בעשותו שימוש באתר זה, הגולש נותן את הסכמתה לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.

14.4 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם הגולש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישה ראשונה של האתר. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה חותכת לתביעה לשיפוי האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.

15. ברירת הדין ושונות

15.1 הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.

15.2 סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.

15.3 תימצא הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה בלתי חוקית, בטלה, או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא תיחשב ההוראה כאמור כנפרדת משאר ההוראות של תנאי שימוש אלה ולא תשפיע על התוקף והאכיפות של שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה כאמור.

15.4 אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בדוא"ל: barak150@gmail.com. נציגות האתר תשבנה לפנייתך בתוך זמן סביר.

המשך גלישה מהנה,

צוות barakyanko.com