E.Q והקשר לגישור

גישור הינו תחום הנכנס לחיינו בכל תחום ותחום בחיים ונמצא דינאמי ומשתנה לפי צרכיהם ורצונותיהם של האנשים המעורבים בו. אנשים רבים ובייחוד מנהלים מוצאים עצמם לא פעם משתמשים בהליך הגישור בכדי לפתור קונפליקטים או מחלוקות בין עובדים  עולם העבודה שנים רבות נחשב כ"אנליטי" וכמקבל החלטות על בסיס שיקולי רווח ותועלת, אך כיום, הגישה השתנתה וניתן …
Continue reading E.Q והקשר לגישור